Финансова информация

Годишните финансови отчети на Юнион Пропърти ЕАД  /индивидуални и консолидирани / са обявени в Търговския регистър, в съответствие с действащото в страната законодателство.