История

Дружеството е учредено  през 2001 година,  с цел консолидиране и управление на мажоритарния пакет акции на търговска банка Юнионбанк АД. През 2006 година консолидира в състава си и дружествата Юнион пропърти ЕАД, Юнион електрик ЕАД и Юнион турс ООД, като целта е управление на притежаваните 100 % акции. В средата на същата година Юнион груп АД продава 51 % от акциите си в Юнионбанк АД на третата по големина банка в Унгария МКБ Банк, част от групата на  Байерише Ландесбанк, водеща банка в Германия и банка №1 на Бавария.
В периода на своето съществуване Юнион Груп АД  не еднократно е увеличавало акционерния си капитал, за да достигне към настоящия момент размер от 20 640 000 лв.

1991г. - Настоящите собственици на Юнион Груп АД- Иван Радев, Емануил Манолов, Емил Иванов и Светослав Радев  основават „Борас” ООД. Дружеството е лицензирано от БНБ, като едно от първите дружества за търговия с чуждестранна валута.

1992г. - „Борас” ООД създава Финансово-брокерска  къща „София” АД.

1992г. - Финансово-брокерска  къща „София” АД е лицензирана от БНБ като небанкова финансова институция

1994г. - Финасово-брокерска къща „София” АД е пререгистрирана, преименувана и лицензирана от БНБ като Търговска банка „Юнионбанк” АД , като по този начин се явява неин исторически и юридически правоприемник – факт, по своему уникален за най-новата финансова история на страната.

1999г. - „Юнион турс” ООД съвместно с „Индустриален холдинг България” АД закупуват чрез  Агенцията за  приватизация мажоритарния пакет акции  в „Дунав турс” АД, осъществявайки съвместен контрол в управлението му.

2001г. - Иван Радев, Светослав Радев, Емил Иванов и Емануил Манолов основават „Юнион груп” ООД, преобразувано по-късно през 2007г в акционерно дружество.

2002г. - Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/  придобива 15 % от акционерния капитал на ТБ „Юнионбанк” АД.

2005г. - Частните акционери, основатели на ТБ Юнионбанк АД, консолидират собствените си акции и тези на Юнион груп, така че Юнион груп  контролира вече  85 % от акционерния капитал  нафинансовата институция, а останалите 15 % са собственост на ЕБВР.

2006г. - През месец май окончателно е финализирана сделката за закупуване на 60 % от акционерния капитал на ТБ „Юнионбанк” АД от третата по големина банка в Унгария - МКБ Банк. Тя е част от групата на Байерише Ландесбанк, водеща банка в Германия и банка №1 на Бавария, която към този момент  управлява активи за над 350 млрд. евро. След продажбата на акциите разпределението на капитала на Търговска банка „МКБ Юнионбанк” АД е следното:
МКБ Банк - 60.00 %
„Юнион груп” ООД - 19.86 %
„Борас” ООД - 14.14 %
ЕБВР -  6.00 %
„Юнион груп” ООД и „Борас” ООД, притежавайки общо 34 % от акционерния капитал на „МКБ Юнионбанк” АД, са със защитени права съгласно споразумението между акционерите на банката.

2006г.-Юнион Груп ООД закупува 100% от капитала на Юнион турс ООД.

2006г. - Средствата  от продажбата на акциите от банката   Юнион Груп  инвестира в следните направления: 
 Недвижима собственост – дейността се осъществява от „Машинвекс” ООД, по-късно през 2007 г. преобразувано и преименувано в „Юнион пропърти” ЕАД. Акционерният капитал на дружеството е увеличаван през годините до настоящия размер на същия от 16 212 500 лв
Енергетика – дейността се осъществява от „Машбилд” ООД, по-късно през 2007 г. преобразувано и преименувано в „Юнион електрик” ЕАД. Акционерният капитал на дружеството е  увеличаван през годините  до настоящия размер на същия  от 17 693 310 лв; 
Корабособственост и речен круизен туризъм – дейността се осъществява от „Юнион турс” ЕООД чрез „Дунав турс” АД;

2005–2007г. - „Юнион турс” ЕООД чрез „Дунав турс” АД осъществява мащабна инвестиция свързана с  придобиването на три луксозни пасажерски кораби  - новопостроения в Холандия мк Русе Престиж и закупените мк Хайнрих Хайне и мк Елегант Лейди.

2007г. - Дъщерните дружества „Юнион пропърти” ЕАД и „Юнион електрик” ЕАД осъществяват значителни по размер инвестиции в съответните бизнес направления.

2007г. - „МКБ Юнионбанк” АД увеличава чувствително акционерния си капитал – от 15 411 765 лв. на 40 411 765 лв.

2008г. - „МКБ Юнионбанк” АД увеличава акционерния си капитал с нови 20 000 000 лв. - от 40 411 765 лв. на 60 411 765 лв.

2009г - Дъщерното дружество Юнион Турс ЕООД  се влива в компанията майка Юнион Груп АД 

2009г - Юнион Груп АД и Борас ООД продават окончателно дяла си от 34 % от капитала на МКБ Юнион Банк АД на унгарската МКБ Банк.

2012г -Юнион Груп АД придобива контрол  над  Дунав Турс АД след като закупува още 48.44% от акциите му, в резултат на което Дунав Турс АД придобива статут на дъщерно дружество на Юнион Груп АД

2012г- Дунавско Речно Плаване ЕАД, дъщерна компания на Дунав Турс АД пуска в експлоатация новопосроен  луксозен пасажерски кораб "Ариана" (4+). Корабът е построен  в Холандия и има  101 кабини, от които  81 пасажерски. 

През годините след 2009г. до днес, Юнион Груп АД продължава активно да инвестира  в основните бизнес направления на своята дейност : "Енергетика" , "Недвижима собственост" и "Корабособственост и речен круизен туризъм"