История

Дружеството се създава през 2001 година с цел консолидиране и управление на мажоритарния пакет акции на „Юнионбанк” АД. През 2006 година консолидира в състава си и дружествата „Юнион пропърти”, „Юнион електрик” и „Юнион турс”, като целта е управление на притежаваните 100 % акции. В средата на същата година Юнион груп продава 51 % от акциите си в „Юнионбанк” АД на третата по големина в Унгария МКБ Банк, част от групата Байерише Ландесбанк, водеща банка в Германия и банка №1 на Бавария.

В периода на своето съществуване дружеството нееднократно е увеличавало акционерния си капитал, за да достигне към настоящия момент размер от 20 640 000 лв.

1991г. - Настоящите собственици на Юнион груп - Иван Радев, Светослав Радев, Емил Иванов и Емануил Манолов основават „Борас” ООД. Дружеството е лицензирано от БНБ, като едно от първите дружества за търговия с чуждестранна валута.

1992г. - „Борас” ООД създава Финансово-брокерска  къща „София” АД.

1992г. - Финансово-брокерска  къща „София” АД е лицензирана от БНБ като небанкова финансова институция.

1994г. - Финасово-брокерска къща „София” АД е пререгистрирана, преименувана и лицензирана от БНБ като „ТБ „Юнионбанк” АД , като по този начин се явява неин исторически и юридически правоприемник – факт, по своему уникален за най-новата финансова история на страната.

1999г. - „Юнион турс” ООД съвместно с „Индустриален холдинг България” АД закупуват чрез  Агенцията за  приватизация мажоритарния пакет акции  в „Дунав турс” АД, осъществявайки съвместен контрол в управлението му.

2001г. - Иван Радев, Светослав Радев, Емил Иванов и Емануил Манолов основават „Юнион груп” ООД.

2002г. - Европейската банка за възстановяване и развитие придобива 15 % от акционерния капитал на ТБ „Юнионбанк” АД.

2005г. - Частните акционери, основатели на кредитната институция, консолидират собствените си акции и тези на Юнион груп, така че Юнион груп контролира вече  85 % от акционерния капитал, а останалите 15 % са собственост на ЕБВР.

2006г. - През месец май окончателно е финализирана сделката за закупуване на 60 % от акционерния капитал на ТБ „Юнионбанк” АД от третата по големина банка в Унгария - МКБ Банк. Тя е част от групата Байерише Ландесбанк, водеща банка в Германия и банка №1 на Бавария, която управлява активи за над 350 млрд. евро. След продажбата на акциите разпределението на капитала на „МКБ Юнионбанк” АД е следното:

МКБ Банк - 60.00 %
„Юнион груп” ООД - 19.86 %
„Борас” ООД - 14.14 %
ЕБВР -  6.00 %

„Юнион груп” ООД и „Борас” ООД, притежавайки общо 34 % от акционерния капитал на „МКБ Юнионбанк” АД, са със защитени права съгласно споразумението между акционерите на банката.

2006г. - Придобитите средства от продажбата на акциите се инвестират в следните направления: 

- Недвижима собственост – дейността се осъществява от „Машинвекс” ООД, по-късно през 2007 г. преобразувано и преименувано в „Юнион пропърти” ЕАД. Дружеството е с основен капитал 12 812 500 лв.;

- Енергетика – дейността се осъществява от „Машбилд” ООД, по-късно през 2007 г. преобразувано и преименувано в „Юнион електрик” ЕАД. Дружеството е с основен капитал 12 910 000 лв; 

- Корабособственост и речен круизен туризъм – дейността се осъществява от „Юнион турс” ООД чрез „Дунав турс” АД;

2005–2007г. - „Юнион турс” ООД чрез „Дунав турс” АД осъществява мащабна инвестиция в закупуването
на луксозните пасажерски кораби „Русе престиж”, „Хайнрих Хайне” и „Елегант лейди”.

2007г. - Дъщерните дружества „Юнион пропърти” ЕАД и „Юнион електрик” ЕАД осъществяват значителни по размер инвестиции съгласно предмета си на дейност.

2007г. - „МКБ Юнионбанк” АД увеличава чувствително акционерния си капитал – от 15 411 765 лв. на 40 411 765 лв.

2008г. - „МКБ Юнионбанк” АД увеличава акционерния си капитал с нови 20 000 000 лв. - от 40 411 765 лв. на 60 411 765 лв.