Бизнес цели

 

Стратегическите цели, към които се стремим намират израз в: 

1. Ефективно управление на активите на дружествата от групата осъществяващи дейност в следните основни бизнес направления:

"Енергетика" - производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в съответствие със световните екологични стандарти.Дейността се осъществява чрез Юнион Електрик ЕАД  и дъщерните му дружества.

"Недвижима собственост" - придобиване  на инвестиционни имоти / търговски и офис сгради/ с цел отдаване под наем и управление; Изграждане на  жилищни комплекси от затворен тип, с цел продажба . Дейностите се осъщетвяват съответно, чрез Юнион Пропърти ЕАД и дъщерните му дружества и от Юнион Асетс ЕООД. 

"Корабособственост и  речен круизен туризъм" - дейността се осъществява от Дунав Турс АД  и неговите дъщерни дружества, в над десет европейски държави - по реките Дунав, Рейн, Мозел и свързващите ги  водни канали.

2. Диверсификация на бизнеса в различни отрасли на икономиката.             

3. Оптимално използване на възможностите предоставени от присъединяването на България към Европейския съюз.                                                           

4. Дългосрочна и устойчива възвръщаемост на инвестициите.  

5. Партньорство  с престижни европейски институции и компании.