Бизнес цели

Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез изграждане на малки водни електрически централи и фотоволтаични централи, в съответствие със световните екологични стандарти.