Цели

Стратегическите цели, към които се стремим намират израз в:

  • Ефективно управление на активите на дружествата от групата по линия на капитала и участие в органите на управление в следните направления:

           - Банково дело – чрез МКБ Юнионбанк АД;

           - Енергетика – чрез „Юнион електрик” ЕАД - производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в съответствие със световните екологични стандарти; 

           - Недвижима собственост – чрез „Юнион пропърти” ЕАД - придобиване с цел отдаване под наем и управление на офис сгради и производствени бази; 

           - Корабособственост и речен круизен туризъм – чрез „Юнион турс” ООД – експлоатация на речни круизни кораби.

  • Диверсификация на бизнеса в различни отрасли на икономиката.
  • Оптимално използване на възможностите предоставени от присъединяването на България към Европейския съюз.
  • Дългосрочна и устойчива възвръщаемост на инвестираните средства.
  • Партньорство с престижни европейски институции и компании.